வண்ணக் கோலங்கள் (4)

17ல் இருந்து 9 வரை ஊடுபுள்ளி

17ல் இருந்து 1 வரை நேர்புள்ளி”

About The Author

33 Comments

 1. isai arasan

  அருமையான கோலங்கலை என்னுடைய மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்பவும் இப்படிக்கு இசை அரசன்

  Reply
 2. Bhavadharini

  இனிய புத்தான்டு மட்ரும் பொங்கல் கோலங்கலை என்னுடைய மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். இப்படிக்கு பவதரினி.

  Reply
 3. பூபேஷ்வரி பார்த்தசாரதி

  வித்தியாசமான,அழகான ரங்கோலி கோலங்களை எனது மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்பவும் காத்திருக்கிறேன்
  பூபேஷ்வரி

  Reply
 4. gomathi

  கோலன்கள் மிகவும் நன்ராக உள்ளது. என்னுடைய மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். போட்டியில் கலந்து கொள்ளூம் கோலன்கலை அனுப்பவும்.

  Reply
 5. Lakshmi

  கோலன்கள் மிகவும் நன்ராக உள்ளது சில புதுமையான புல்லி கோல கோலன்கள் எனது மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

  Reply
 6. Bakkyalakshmi

  Tகிச் நெப்சிடெ இச் மொரெ உசெfஉல் fஒர் லடிஎச். ஸொ ப்லெஅசெ cஅர்ர்யொன். Kஇன்ட்ல்ய் சென்ட் நெந் டிffஎரென்ட் ட்ய்பெ ஒf ரஙொலிஎச் இன் ம்ய் நெப்சிடெ.

  Reply
 7. sobhanraghavendhiran

  ப்லெஅசெ சென்ட் டிffஎரென்ட் ட்ய்பெ ஒf ரஙொலி இன் ம்ய் மைல்-இட்.
  ப்ய்
  சொப்கன்ரக்கவென்திரன்

  Reply
 8. Pradeepa

  Yஒஉர் Pஒஙல் ஸ்பெcஇஅல்ச் கொலம்ச் அன்ட் ரஙொலிச் டிffஎரென்ட் ம்ய் மைல் இட் சென்ட்

  Tகன்க்ச்
  K.Pரடேப

  Reply
 9. Vimalasathish

  கோலம் சூப்பர். பல வகையான வண்ணக்கோலங்கள் என்னுடைய ஈ மெயிலுக்கு அனுப்பவும். விமலா.

  Reply
 10. Yamuna

  இ நன்ட் டெffஎரென்ட் பொஙல் கொலம். Hஅப்ப்ய் பொஙல் டொ அல்ல்
  கோலம் ரொம்ப அருமை.

  Reply
 11. A. Mahalakshmi

  மிகவும் அருமை. பல வகையான கோலங்கலை எனது மின் அன்சலுக்கு அனுப்பவும்.

  Reply
 12. v.saraswathi

  எனக்கு ரங்கொலி கொலம் பிடிக்கும் சொ என்னொட மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்புகல்

  Reply
 13. G.DhanalakshmiGanesan

  மிகவும் அருமை. பல வகையான கோலங்கலை எனது மின் அன்சலுக்கு அனுப்பவும்

  Reply
 14. kavitha

  மிகவும் அருமை. பல வகையான கோலங்கலை எனது மின் அன்சலுக்கு அனுப்பவும்

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *