Home  
  Ulagam  
  Kondattam  
  Arangam  
      ? Kathai
      ? Kavithai
      ? Palsuvai
      ? Katturai
  Nandhavanam  
  Vanavil  
  Anjaraipetti  
 
If you are not
able to read the
text in this page,

Download e-kalappai

Óò¾¢¨Ã

¡¸¡ý, Óõ¾¡, ¾¡Á¡ø
¿¡ý, ¿£, ±ý ¸Å¢¨¾¸û...

ÅÃõ

ŢƢ¡ö §Åñ¼¡õ
¯Èí¸¢Å¢Îõ!

¿¢¨ÉÅ¡ö §Åñ¼¡õ
«Æ¢óÐÅ¢Îõ!

¯Â¢Ã¡ö §Åñ¼¡õ
À¢Ã¢óÐÅ¢Îõ !

¿¢ÆÄ¡ö ÁðΧÁ §ÅñÎõ
þÕó¾¡Öõ þÈó¾¡Öõ ¦¾¡¼÷žüÌ...!

- À¡Ä¡

 

Naangal vimarsanam   2001 www.nilacharal.com. All rights reserved.