மரத்தடி
  • முன்பின் சந்தித்திராத அவர்களை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் பிற்பகலில் இடைவிடாது கேட்ட ஒரு நாயின் ஆக்ரோஷமான குர ...

    முன்பின் சந்தித்திராத அவர்களை ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் பிற்பகலில் இடைவிடாது கேட்ட ஒரு நாயின் ஆக்ரோஷமான குரைப்பும், அதற்கு எதிர்மறையாக பயந்து நடுங்கிய குட்டியின் தீனமான கதறலும்தான் சந்திக்க வைத்தது. ...

    Read more