செய்திகள்
  • சண்டை போட்டுக்கொண்டு நீண்டகாலம் வாழ்வதற்கு, சண்டை போடாமல் மனைவிசொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்று தலையை ஆட் ...

    சண்டை போட்டுக்கொண்டு நீண்டகாலம் வாழ்வதற்கு, சண்டை போடாமல் மனைவிசொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்று தலையை ஆட்டிவிட்டு நிம்மதியாகப் போய்ச் சேரலாம், சிறிது காலம் வாழ்ந்தாலும் போதும்' என்கிறார் ஒரு அனுபவ ...

    Read more