About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map
contest | egreetings | Downloads | Business directory | games | free ads | events | work smart | Picture Gallery
magazine Pictures Tamil magazine tamil music
Web Site Tamil search
tamil website
India news India cinema Recipes & Health Tamilnadu tamil poems & stories Tamil movie
º¡Ãø 208
 §Á 16, 2005

¾Á¢úî ͨÅ

¸¨¾
¸Å¢¨¾
¦¾¡¼÷
¯ûÓ¸õ
¨¸Á½õ
¨¸ÁÕóÐ
ÍÅθû
Š¦À„øŠ
âﺢðÎ

Help

À¨¼ôÒ¸¨Ç «ÛôÀ
Tamil Font
Like to contribute?
Volunteer

Subscribe for weekly newsletter
tamil joke
 

´ü¨Èô À¨ÉÁÃõ
- ºò¾¢ ºì¾¢¾¡ºý

¯í¸û ¸Õòиû

¿ñÀÕìÌ «ÛôÀ

À¢Ã¾¢ ±Îì¸

 

Áɾ¢ø §º¡¸õ «¨Ä¡Îõ §Å¨Ç¦ÂøÄ¡õ
ÁÚô§ÀÐõ ¦º¡øÄ¡Áø ¦ºÅ¢ÁÎìÌõ
ÁÉ¢¾¨Ã ÁÈó¾¢Õì¸î º¢Ä ¸½í¸û
Á½¢ì¸½ì¸¢ø ҸĢ¼õ «Ç¢ò¾¢Îõ
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

«ý¦È¡Õ¿¡û þ¾Âò¨¾ì ¸ºì¸¢Â
¬Ã½í¸¢ý ¬ò¾¢Ãõ ¾½¢ì¸¦ÅÉ
«ÊòÐô ÒÃñ§¼¡Ê ÅÕ¨¸Â¢ø
«¨ºÔõ µ¨Ä¡ø «¨Á¾¢ÂÇ¢ò¾
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

º¢É¢Á¡ô À¡÷ì¸ «ÛÁ¾¢ ÁÚò¾
º£üÈõ, «õÁ¡Å¢ý Á£Ð §¸¡Àõ
º£È¢ ¿¡Ûõ Åó¾ §Å¨Ç ±ý¨Éî
º¢ó¾¢ì¸ ¨ÅòÐî º¡ó¾ãðÊÂ
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

¿ñÀÛõ ¿¡Ûõ ¯ý ¸¡ÄÊ¢ø
¿ðÒì ¸¨¾¸û ÀÄ §Àº¢ «ýÚ
¿¡¨Ç þÕôÀ¨¾ ÁÈó¾ ͸Á¡É
¿¡ð¸¨Ç ±Áì¸£ó¾  «ó¾
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

´ü¨È¡ö ¿£ ¿¢ýÈ¢Õó¾¡Öõ
´üÚ¨Á¨Â ¿¡Û½÷ó¾Ð ¯ý
µí¸¢ ÅÇ÷ó¾ ÁÃò¾Ê¢ø ¿¡õ
´ýÈ¡ö ¿ñÀ÷ ÜÎõ §Å¨Ç!
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

«½¢¨Äò ÐÃò¾¢ ¿¡ý ÅÕõ§À¡Ð
«Æ¸¡ö «Ð ¯ó¾ý Á£Ð ¾¡Å¢ µÎõ
«ì¸¡û ±ý¨Éò §¾Ê ÅÕÅ¡û
«¾üÌû ¿¡ý À¡¾¢ ¯ýÉ¢ø ²È¢ ...
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

±ý Áɾ¢ø «ý¦ÈØó¾ §¸ûÅ¢
²§É¡ þýÚõ «¾üÌ Å¢¨¼Â¢ø¨Ä
±ôÀÊ þó¾ ÁñÏû Å¢¨¾Â¡É¡ö
±Å÷ ¯¨É ÅÇ÷òÐ ÅÆ¢ ¦ºö¾¡÷
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

¾¡ö¿¡Î ¦ºýÈ ¿ñÀý ¦º¡ýÉ
¾¡í¸¡¾ ¦ºö¾¢¦Â¡ýÚ ±ý¨Éò
¾¡ì¸¢ ÁɦÁíÌõ §º¡¸ÁÂÁ¡ì¸¢ÂÐ
¾¸÷òРŢð¼¡Ã¡õ ¾É¢ÁçÁÔý¨É
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

±È¢ó¾¡§Ã¡ ¯ýÁ£Ð þÂÄ¡¾ §¸¡¨ÆÂ÷
²×¸¨½¾¨É þÉÁÆ¢ìÌõ Üð¼ò¾¢É÷
±òШ½ §Å¸ì ¸¡üÈ¢üÌõ «¨ºÂ¡¾ ¿£
±ôÀÊ Å¢Øó¾¡ö «Ãì¸Ã¢ý ÌñÎ Á¨Æ¡ø
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ ±í§¸?

«Æ¢ó¾Ð ¿£ þø¨Ä ±ýÚ§Á
«Æ¢Âì ܼ¡¾ ÁÉ¢¾õ ¾¡ý
«Æ¢ò¾Ð ¯ý¨ÉÂøÄ Å£½÷
«Æ¢Â¡¾ ¾Á¢úì ¸Ä¡îº¡Ãò¨¾
´ü¨Èô À¨ÉÁçÁ ¿£ þí§¸
±ýÉ¢¾Âò¾¢ø

  

§ÁÖõ ÀÄ ¸Å¢¨¾¸û...

  
¯í¸û ¸Õòиû

¿ñÀÕìÌ «ÛôÀ

À¢Ã¾¢ ±Îì¸

 top

 
Best viewed @ 1024x768 resolution
Designed & developed by : Webweaversuk.com
Disclaimer: Most of the contents of this site are contributed by readers. Nilacharal.com cannot be held responsible for authenticity of the contents or any copyright violation. However, we are willing to take corrective actions.
Tamil song tamil music