அழகிய தோட்ட வீடு

Beautiful Farm House
(ஸ்டெப்ஸ் ஃபவுண்டேசன் நடத்திய "வண்ணச்சிதறல் – 2013" ஓவியப்போட்டியில் பரிசு பெற்ற படைப்பு)

About The Author