கவிதை

நூற்றுக்கணக்கானஊசிமுனை விளக்குகள்மினுக்காமல்நிலைத்துதனிமையில்திடமற்றஅருவ சட்டத்திலே போல்அவையும்காவல் காக்கும்
Read more

இறையைமறுகண்டுபிடிப்புக்குட்படுத்திஅல்லதுஇருக்கும் வாய்ப்பைகேள்விக்குட்படுத்திகேவுகிறேன்சோர்வுடன்சாய்க்கிறேன்தலையை ஓய்வுக்காக
Read more