காவிரித்தண்ணீர்

காவிரி நடுவமே
இறுதியாகச் சொல்…
எப்போது நாங்கள்
நடுவோம் என்று!

About The Author