கோபம்

கடுங்கோபத்தில்
உன்னைப் பார்க்காமல்…
அமர்ந்திருக்கின்றேன்!
நீ பார்க்கும் கோணத்தில்
என் முகம் வைத்துக்கொண்டு

About The Author

2 Comments

Comments are closed.