தேட்டம் (2)

5.

எல்லா அலையினின்றும்
தப்பிநீந்தி
சிக்கிக்கொள்கிறேன் அடிக்கடி
கரைமருங்கிருக்கும்
புதைசேற்றில்.

6.

முடிவில்லா நீள்கோட்டின்
எந்தப் புள்ளியில் நான்
எதுவாக?

7.

இவற்றோடிருந்து
கடக்கவேணும் இவற்றை
இவை
இவையல்ல என்றறிந்து.

(‘சாட்சியாக…’ மின்னூலிலிருந்து)
To buy the EBook, Please click here

About The Author