தேட்டம்

1.

யோசித்து யோசித்து
சிந்தித்து சிந்தித்து
நினைத்து நினைத்து
எப்ப இருப்பது
சும்மா?

2.

என் கைநிறைய
இருளிருக்க-
என்ன தருவது ஒளிக்கு
பரிசாய்?

3.

விளக்கிருக்கிறதெனினும்
ஏற்றிவைக்க விருப்பற்று
இன்னும் திரிகிறேன் இருளில்
குருடனாய்.

4.

சர்வசதா காலமும்
தூங்கிவிழிக்கிறோம்
விழித்துதுயில்கிறோம்
விழிப்பறிந்தோமா?
துயிலுணர்ந்தோமா?

(‘சாட்சியாக…’ மின்னூலிலிருந்து)

To buy the EBook, Please click here

About The Author