பாபா பதில்கள் – மனம் துயரத்தில் இருக்கும்போது ஆன்மீக நாட்டம் எப்படி வரும்?

Q. மனம் துயரத்தில் இருக்கும்போது ஆன்மீக நாட்டம் எப்படி வரும்?

எண்ணங்களைச் செம்மைப்படுத்துவதுதான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகம் என்பது மனதிற்கு செம்மையைக் கொடுக்கும் Science.”

About The Author