பாபா பதில்கள் – மோட்சத்திற்கு ஆசைப்படுவது நல்லதா?

                                                    
                                                              

மோட்சத்திற்கு ஆசைப்படுவது நல்லதா? சமுதாயத்திற்கு தொண்டு செய்வது நல்லதா?

தொண்டு செய்தால்தான் மோட்சமே கிடைக்கும். வாழ்கிற காலத்திலேயே எந்த ஒரு பந்தமும் இல்லாமல் பற்றற்ற நிலையில் வாழ்வதுதான் மோட்சம்.

About The Author