புவியை அச்சுறுத்தும் அசுரன்

Global Warming Awareness

(ஸ்டெப்ஸ் ஃபவுண்டேசன் நடத்திய "வண்ணச்சிதறல் – 2013" ஓவியப்போட்டியில் பரிசு பெற்ற படைப்பு)

About The Author