பொலிவு தரும் முகப் பூச்சுகள் (2)

About The Author

22 Comments

 1. saivijairam

  முகதில் அலகு குரிப்பு நன்ராக இருந்தது. ஆனால் முட்டை இல்லாத குரிப்பு வேரு இல்லயா

 2. nirmala

  அருமை ஒவ்வொரு குரிப்புகலும் நன்ராக உல்லது.

 3. SRI DEVI

  குறிப்புகள் அத்தனையும் அருமை. முகப் பருவுக்கு ஏதேனும்க் குறிப்பு உள்ளதா?

 4. rafi

  குறிப்புகள் அத்தனையும் அருமை. முகப் பருவுக்கு ஏதேனும்க் குறிப்பு உள்ளதா?

 5. reena

  என்ன்க்கு முகம் நன்ட்ரக பொலிவுடன் இரூக்கவும் வழவழ பக இர்ருக்கவும் என்ன செய வென்டும்?

 6. Devisrinivasan

  Nila charal azagu kurippu was very good because i follow this kurippu so nice
  my face was oil skin follow this kurippu reduce start the oil skin so i am very happy

  how to reduce Dark Circle please tell me
  Because my eye was very damaged
  tell me Azhagu kurippu for remove the dark circle

  thank you

 7. thilaga

  என் முகதில் மேசை முடி உல்லது.அதை பொக்க ஏதெனும் வலி குருஙல்ல்.ட்ஃ

 8. Nilofer

  ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு முடி வெடிப்பு அதிகமாக இருக்கு. தயவு செஇது குரிப்பு தரவும்.

 9. gopi

  என் முகத்தில் முகப்பரு மட்ரும் கரும் புல்லிகல் அது போவதர்கு வ்ழிகல் எதாவது சொல்ல வேன்டூம்…

 10. sri

  முகத்தில் இருக்கும் முடிகளை அகற்ற ஆலோசனை கூறவும்,இயற்கை முறையில்

 11. jayakalidass

  எண்ணெய் வழியாமல் இருக்க குறிப்பு சொல்லவும்

 12. nithya

  னன்ரக உல்லது.னன் செஇது பர்கவில்லை இருந்தலும் வேடில் உல்லது வைது உபயொகிபதல் பிடிது உல்லது.தன்க்ச் fஒர் உர் டிப்ச்.

 13. uk girl

  என் கன்னை சுட்தி கரு வலயம் ரொம்ப இரிக்கிரது அது போக வலி சொல்லுன்கல்

 14. S.Manoranjitham

  என்ன்க்கு முகம் நன்ட்ரக பொலிவுடன் இரூக்கவும் வழவழ பக இர்ருக்கவும் என்ன செய வென்டும்? கருவலயதிர்கு குரிப்பு சொல்லுஙல், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு முடி வெடிப்பு அதிகமாக இருக்கு. தயவு செஇது குரிப்பு தரவும்., எண்ணெய் வழியாமல் இருக்க குறிப்பு சொல்லவும்

 15. jaya

  முகத்தில் மீசை வலர்வதை தடுப்பதர்கு என்ன பன்னுவது

Comments are closed.