மரம் வெட்டாதீர்! இயற்கையைக் காப்போம்!

Save Trees! Save Environment!
(ஸ்டெப்ஸ் ஃபவுண்டேசன் நடத்திய "வண்ணச்சிதறல் – 2013" ஓவியப்போட்டியில் பரிசு பெற்ற படைப்பு)

About The Author