முடிவிலா சாத்தியங்கள் (11)

*****

About The Author

1 Comment

  1. M ARUNA

    Hஇ ணில,
    Vஎர்ய் கப்ப்ய் டொ cஒம்முனிcஅடெ உ. Mஉடிவில்ல சதியஙல் 11 இச் வெர்ய் எ௯cஎல்லென்ட்.ஈ அம் வெர்ய் கப்ப்ய் டொ சே திச்.ஆல்சொ வெர்ய் கப்ப்ய் டொ க்னொந் தெ Tஅமில் வெர்சிஒன் fஒர் பர்ச்.ஆன்ய்திங் தட் இச் இன் ஒஉர் மொதெர் டொஙுஎ இச் மொரெ cஒம்fஒர்டப்லெ க்னொந்/ ஈ fஇனிஷெட் ம்ய் அccஎச்ச் பர்ச் cலச்ச் த்ரொ றஜி Mஅம்.ஈ நிஷ் டொ சே உ இன் பெர்சொன்.Wகட் எல்செ இச் பொச்சிப்லெ டொ மேட் உ சோன்?
    ஆருன.”

Comments are closed.