வண்ணக்கோலம்

(14-2),(10-2),(6-3),(2-1) – நேர்ப்புள்ளி

About The Author