அறிவியல்

முதலாவது சூரியக் கடிகாரம், கம்பம் ஒன்றைத் தரையில் நட்டு, சுற்றிலும் நிழல்கள் விழும் இடத்தில் கற்களைப் பதித்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது. இதன் மூல...
Read more

காற்றுத் திண்டூர்தி (hover craft) என்பது தரைக்கு மேலே சிறிது தொலைவு நீரிலும் நிலத்திலும் செல்லும் வானூர்தி வகையாகும். இது தட்டையான அடிப்பாகத்தைக் (flat bottomed) கொண்ட கப...
Read more

துருவேறா (stainless steel) எஃகில் சிறிதளவு நிக்கல் மற்றும் குரோமியம் கலந்திருப்பதால், அதில் துரு பிடிப்பதில்லை. குழாய், தையல் ஊசி, கத்தரிக்கோல், கத்தி போன...
Read more

எண்ணெயிலுள்ள கார்பன் மற்றும் நீர்வளி (hydrogen) ஆகியவற்றைப் பல்வேறு முறைகளில் கலந்து பல்லாயிரம் பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. நமது கார்களில் எரி பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட...
Read more

விமானப் பயணக் கட்டுப்பாடுகளிலும் இதே அமைப்பு, விமானம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எங்கிருக்கிறது என்பதைத் துல்லியமாக அறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விமானம் புறப்படும் போ...
Read more

கதிரவ ஆற்றல் பலகை அமைப்பின் உள்ளே இருக்கும் குழாய்களில் உள்ள நீரைச் சூரியக் கதிர்கள் வெப்பமடையச் செய்கின்றன. குளிர்ந்த நீர் பலகைகளிலுள்ள குழாய்களில் நுழைந்து சூரிய ஆற்றலா...
Read more

ஒளியிழையானது ஒப்பனையுடன் கூடிய அலங்கார ஒளி விளக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளி பல்லாயிரக்கணக்கான சின்னஞ்சிறு கண்ணாடி இழைகளில் எதிரொளித்து கிறிஸ்துமஸ் மரம் போன்ற அலங்கா...
Read more

அணு உலையினுள் யுரேனியம் அல்லது புளுடோனியம் அணுக்கள் பிளவுபடுத்தப்படுகின்றன அல்லது சிதைக்கப்படுகின்றன. இச்செயல் முறை அணுக்கருப் பிளவு (nuclear fission) எனப்படுகிறது. இதன்...
Read more

மின்விளக்கு (electric bulb) ஒன்றில் மின்னோட்டம் மிக மெல்லிய உலோக இழையின் (metal filament) வாயிலாகச் செல்கிறது. இதனால் அவ்வுலோக இழை வெண்மை நிறத்துடன் வெப்பமடைந்து நமக்கு ஒ...
Read more

படிகங்கள் திடப் பொருட்களாகும்; அவற்றின் அணுக்கள் ஒழுங்கான அமைப்புகளில் அமைந்திருக்கும். சரியான நிலைமைகளில் மிகவும் இயற்கைத் தன்மையுடன் உண்டாகும் பொருட்களே படிக வடிவில் அம...
Read more