அறிவியல்

மஞ்சள் நிறமுள்ள கேனரி (canary) எனப்படும் பறவைகள் நைட்டிங்கேல் (nightingale) என்னும் இன்னிசை பாடும் பறவைகளோடு வாழ்ந்தால், அப்பறவைகள் நைட்டிங்கேலின் இசையைக் கற்றுக்கொண்...
Read more

மீனின் பெரும்பாலான உடலமைப்பு வலிமையான தசைகளால் ஆனது; இதன் உள்ளுறுப்புகள் ஒரு சிறு பகுதியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மீனின் துடுப்பு போன்ற அமைப்புகள் (fins) நீரில் நீந்தி...
Read more

தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அம்புத் தவளை மிகக் கொடிய நஞ்சைக் கொண்டுள்ளது எனவும் இந்நஞ்சு மிகுந்த வண்ணமயமாக ஒளிர்வதாகவும் அறியப்படுகிறது.
Read more

செந்நிறச் சிறு வண்டுகள் (ladybirds) மிகவும் வண்ணமயமாகக் காட்சி தருபவை; இவை தோட்டங்களில் தாவரங்களையும் மலர்களையும் தின்றுவிடக்கூடிய பயிர்க்கொல்லிப் பூச்சிகளைத் (aphids) தி...
Read more

வௌவாலின் நீண்ட நாக்கு பூவிலுள்ள தேனை வழித்தெடுப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்திருப்பதோடு, பூவின் மகரந்தத் தூள் அதன் மென்மையான உரோமத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு மலருக்கு மலர் வௌவால...
Read more

பல விதைகள் காற்றினால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. மஞ்சள் மலர்களைக் கொண்டுள்ள (dandelion) சில செடி வகைகள் இலேசான பஞ்சு போன்ற “குடைகளைக்” கொண்டிருப்பதால் விதைகள் நீண்ட தூரத...
Read more

அவற்றை “ஆணி வேர்கள் (tap roots)” எனக் கூறுவர். மண்ணில் விளையும் புற்களுக்கு நார் போன்ற நுண்ணிழை வேர்கள் (fibrous roots) இருப்பதால் மண் சரிவு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப் படுகிறத...
Read more

காலபகோஸ் தீவுகளில் அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தபோது இராட்சத ஆமை (giant tortoise) இனம் அவர் கண்டறிந்த விலங்கினங்களுள் ஒன்றாகும். இயற்கைத் தெரிவு (natural selection) பரிணா...
Read more

தூய்மைப் படுத்தும் மீன் (cleaner fish) எனப்படுவது கடலடிப் பவழப் பாறைகளில் வாழ்பவை. இவை பெரிய மீன்களில் உள்ள ஒட்டுண்ணிகளை நீக்கித் தூய்மைப் படுத்துகின்றன.
Read more

ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள சில அசாதாரண பாலூட்டி வகைகள் முட்டை இட்டு இனப்பெருக்கம் செய்வது வியப்பான செய்தியாகும். முட்களுடன் விளங்கும் எறும்புத் தின்னி (anteaters) விலங்குகள் இவ்வ...
Read more