கவிதை

பண்புடன் மோர்தந்தான் குயவனும் துறவியும்பசியாறி யேமகிழவும்பக்கத்தில் கட்டியுள ஆட்டுக்கி டாநெற்றிபளிச்சிடும் பொட்டை நோக்கி
Read more