கவிதை

ஊரின் முக்கிய நிர்வாகப் பொறுப்புள்ளவர்களில் காரியக்காரரும் ஒருவர். ஊர்க் கவுண்டருக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்குக் காரியக்காரரும், முன்னர் கவுண்டராக இருந்தவரும் ஆலோசனை...
Read more