கவிதை

உறவுகளுடன் இணைக்கவும்காயப்படுத்தாமலும்இருக்கக்கூடிய வார்த்தைக்குமௌனம்தான் பெயர் என உணர்த்தியதுஉள்ளே கிடக்கிறஒவ்வொரு வார்த்தையும்!
Read more