தமிழாய்வு

காணி நிலம் வேண்டும் - பராசக்திகாணி நிலம் வேண்டும் அங்குதூணில் அழகியதாய் - நல்மாடங்கள்துய்ய நிறத்தினவாய் -அந்தக்காணி நிலத்திடையே -ஓர் மாளிகைகட்டித் தரவேண்டும்
Read more

1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒழுங்கற்று வாழ்ந்த தமிழர் வாழ்க்கையில், இவைதான் மனிதன் வாழவேண்டிய நெறிமுறைகள் என்று ஆழமாகச் சிந்தித்து, அவற்றைப் பதிவாக்கியுள்ள செயல்...
Read more

வள்ளுவரின் காலத்தில் ஆணைப் போலவே பெண்ணுக்கும் பன்முகப் பாலியல் ஈடுபாடு இருந்தது. திருமணம் என்ற அமைப்பிற்குள் கட்டுப்படாத மகளிர் இருந்தனர்
Read more

சங்க காலத்திலிருந்து இன்றுவரை இறைச்சியை உணவாகக் கொள்ளும் பெரும்பான்மைத் தமிழர்களும் திருவள்ளுவரின் புலால் மறுத்தல் கருத்தை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
Read more

கொண்டாட்டங்கள் நிரம்பிய அன்றாட வாழ்வில், தத்துவ போதனைகளைக் கேட்கவோ, போதிக்கவோ யாருக்கும் அக்கறை இல்லை
Read more

விலங்கனைய நாடோடியாய் வாழ்ந்த மனிதன் காலப்போக்கில் தனக்கென்ற ஒரு இருப்பிடத்தை அமைத்துக்கொண்டு குழுவாக வாழ ஆரம்பித்தான்.
Read more

இலக்கியப் படைப்புக்களின் காலப்பகுப்பு முறையைக் காணும்பொழுது ஒவ்வொரு காலப்பகுப்பிலும் ஒவ்வொரு பொதுப் பொருள் காணப்படும்.
Read more

லா.ச.ரா. சொல்லுவாராம் கதை எழுதுவது பெரிய விஷயமல்ல. அந்த அழகிய சிற்பத்தை இழைத்து இழைத்து தட்டித் தட்டி கண்மூடாமல் நகாசு வேலை செய்து சிற்பத்தின் கண்திறந்து உக்ரஹத்தை வரவழைக...
Read more