திரைச்சாரல்

இளைஞர்களுக்கு இப்பாடல்கள் பிடிக்காதென்பதில்லை - இப்பாடல்களைப் பற்றி அறியும் வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு அதிகம் இல்லை என்பதுதான் உண்மை!
Read more

ஆல்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பாடலும் மனதை அதன் பக்கம் இழுக்கத்தான் செய்கிறது. யுவன் - ராம் கூட்டணிக்கு மற்றுமொரு நிச்சய வெற்றி!
Read more