ஸ்பெஷல்ஸ்

பா.முனியமுத்துவும், கூட சதுக்கத்தில் ஒரு சித்திர கவி இயற்றியுள்ளார். அது வருமாறு:-வாதா இனிதா வான பதமே நாதூ தாவே தாகோலா தானாக மாதா வேதமே தாவேநீ யேகா தாதா பாநா வேலாக வே...
Read more

. எந்த ஒரு பிரச்சினைக்கும் உங்கள் உள் உணர்விலிருந்து கிடைக்கும் பதிலை முடிவானதாகக் கொள்ளாதீர்கள். அதற்கு வேறு தீர்வு இருக்கிறதா எனப் பாருங்கள். அந்தப் பார்வை, மாற்றுச...
Read more

கூட சதுர்த்தத்திற்கு உதாரணமாகப் பரிதிமால் கலைஞர் தனது ‘சித்திர கவி விளக்கம்’ நூலில் தரும் செய்யுள் இது:-“நாதா மானதா தூய தாருளாணீதா னாவாசீ ராம னாமனா
Read more

வேலை செய்யும் உரிமைஉலகில் பிறந்த எல்லா உயிரும் தன் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக ஏதேனும் ஒரு வேலையைச் செய்தாக வேண்டும். மனிதனாகப் பிறப்பெடுக்கும்போதே அவனுக்குரிய வேலைகள...
Read more

இறந்துபோன செல்களைப் புதுப்பிக்கவும், துவாரங்களைச் சரி செய்யவும், இளமையாக விளங்கவும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், முகத்தில் உயிருள்ள நத்தைகளை ஐந்து நிமிஷத்து...
Read more

சருப்பதோபத்திரம்’ பற்றிய குறிப்பாக யாப்பருங்கல விருத்தி குறிப்பிடுவது பின் வருமாறு:எட்டெழுத்தான் இயன்ற நான்கு வரியாம். அவை மாலைமாற்றும், சுழிகுளமுமாய் ஒருங்குவரக் கொள...
Read more

ஆகாயமானவரே! மலையை உடையவரே!, கீதப்பிரியரே! தெய்வமே! , திருமேனியை உடையவரே! யாகங்களுக்கு உரியவரே! கொடையாளரே !நா வன்மை தந்தருள்க!
Read more

மனிதர்கள், குரங்குகள் போன்ற உயர் இன விலங்குகளுக்குப் பிறகு தேனீக்களுக்கென்றும் தனிமொழி இருக்கிறது. நடனமாடி சைகை மூலம் நினைத்ததை வெளிப்படுத்தும் சக்தி அவைகளைவிட வளர்ச்...
Read more

மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றிச் சொல்லும் அபிப்ராயங்களை அரசனைப் போல இருந்து அலட்சியப்படுத்துங்கள்! அப்பொழுதுதான் எதையும் கடந்து உங்களால் காரியம் சாதிக்க முடியும்.சந்நியாசியாக...
Read more